2017 Referat

Referat af generalforsamling afholdt den 8. marts 2017.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Som dirigent blev valgt Inger Jensen. Der blev ikke valgt stemmetællere. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Formanden kunne berette om en hyggelig start på året 2016 med bankospil og andre aktiviteter. Idrætskonferencen var præget af uenighed, men der blev dog sammensat et agilityudvalg, og nogle CUP regler. Vi har også i 2016 startet et lydighedshold, som har været en stor succes, og vi har fået sat ekstra lys op på banen og ved klubhuset. Der mangler dog lidt el- arbejde endnu før alt virker. Vi fik også en opgave på Døllefjelde markedet med vagt i ølteltet om natten, og dette blev løst så godt at vi igen i år har fået mulighed for at gå vagt. Salg af julekort for Børneulykkesfonden har også givet lidt ekstra i kassen. Stævnet på Bellingegård i efteråret var en stor succes med 72 deltagere.

Til slut takkede formanden alle for en god indsats, og en specielt tak til Rikke som fik blomster. Beretningen blev godkendt.

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Kasserer Karsten Larsen fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på kr. 18.253 – det svarer fint til det budgetterede.

Indestående i bank er pr. den 31-12-2016 Kr. 26.137.83. Det reviderede regnskab blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

5. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer.

Karsten Larsen - modtog genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Christensen – for 1 år – modtog genvalg.

Valg af suppleanter.

Randi Larsen – modtog genvalg.

Birgitte Krog Bigum – modtog genvalg.

Suppleanter er altid for 1 år.

Valg af revisorsuppleant.

Ingen blev valgt.

 

6. Valg af aktivitetsudvalg.

Rikke Bach – genvalgt

Bjarne Christensen - Genvalgt

Lea Kalis – genvalgt.

Annette Simonsen – for 1 år.  (udpeget af bestyrelsen).

 

7. Stævneansvarlige.

Inger Jensen

Julie Andersen – ønsker kun at fortsætte til en afløser er fundet.

 

8. Udtrækning af sponsorlodder og stærekasser.

Sponsorlodder og stærekasser blev udtrukket.

 

9. Eventuelt.

Der blev forespurgt omkring trænerkontingenter. Trænerkontingent er fastsat af bestyrelsen, og der udbetales ikke andre vederlag til trænerne.

Der blev også efterlyst information om lotterier og stærekasser.

Vores nye hjemmeside er færdig og taget i brug.

Jernvitriol og kalk spredes ud på banen før træningen begynder. Kassereren taler med Niels Corneliussen omkring gødning af banen.

Klubben er igen i år kommet ind med et vagthold i øltelt og kræmmertelt på Døllefjelde markedet. Tilmelding og nærmere oplysninger kan fås hos formanden.