Vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted
  S.A.K. Sydfalster Agility Klub, Guldborgsund kommune.

 

 • 2. Klubbens formål
  1. At fremme agility som en sport for hunde uanset herkomst.
  2. At fremme agility sporten gennem sportslig, social og kammeratlig samvær ved træning, opvisning og konkurrence.

 

 • 3. Tilhørsforhold

S.A.K. er medlem af D.G.I. Hundesport og G.S.I.R (Guldborgsund Sports- og Idræts Råd)..

 

 • 4. Medlemskab, rettigheder og pligter
  1. Enhver som vil virke efter klubbens formålsparagraf, kan optages som medlem.
 1. Medlemsskabet er gyldigt når kontingentet er indbetalt til klubben.
 2. Med gyldigt medlemskab i mindst 3 måneder har alle fra det 14. år stemmeret og alle fra det 18. år er valgbare.
 3. Medlemmer har pligt til at påse hundens almene sundhed, psyke og fysik er i orden.
 4. Smertevoldende træningsmidler og metoder må ikke forekomme i klubben.
 5. Alle medlemmer er forpligtet til at bevare og opretholde banen/arealer i ordentlig og forsvarlig stand.
 6. Medlemmer er forpligtet til at arbejde efter klubbens love og bestemmelser. I ikke lovbestemte forhold, er man underkastet D.G.I. Hundesport bestemmelser.
 7. Medlemmer der udfører en aktiv indsats i klubbens tarv, skal i videst mulig omfang holdes økonomisk skadesløse med hensyn til udgifter, der har med deres virke at gøre i klubben.
 8. Hundeføreren er forpligtet til at have en hundeforsikring som dækker under træning. Hundeføreren skal fremvise gyldig vaccinationsattest der max. er 2 år gammel.
 9. Trænere har den fulde ret til at udelukke hunde og fører, hvor trænerne føler utryghed eller hvis hundefører ikke overholder de nedfældede regler.
 10. Passive medlemmer kan ikke deltage aktivt i træning eller anden form for aktivitet.

 

 • 5 Myndigheder
  Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer som konstituerer sig med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år

Kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år

derudover er der 2 suppleanter som vælges på skift i lige og ulige år.

1 revisorer som vælges på ulige år, samt 1 revisor suppleant som er på valg hvert år. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Generalforsamling skal afholdes i 1. kvartal.

 

 • 6 Generalforsamling 
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. På generalforsamlingen, skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referant.
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen.

Formand (lige år)

Kasserer (ulige år)

Bestyrelsesmedlemmer ( 1 ulige år, 2 lige år)

Valg af suppleanter

Valg af revisor (ulige år)

 

 1. Valg til aktivitetsudvalg
  2 medlemmer lige år
  1 medlem ulige år
  1 medlem udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen
 1. Udtrækning af aktier
 2. Eventuelt

 

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 3 uger før mødets afholdelse.

 

Ved vedtægtsændringer skal der være flertal med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nærmere angivet dagsorden.

Indkaldelsen skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

 

 • 7. Regnskab, budget og økonomi
  Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder hvert år, før den årlige generalforsamling, et driftsregnskab og et budget.

 

Regnskabet revideres af klubbens revisor.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege én eller flere personer til at disponerer over foreningen formue, herunder til også at kunne disponerer over foreningens midler via elektronisk bankprodukter.

 

 • 8 Kontingent
  Medlemmer betaler kontingent til klubben 2 gange årligt (senest ved 2. træningsgang pr. sæson).

Passivt medlemskab er til 25 % af årlig kontingent.

Træningsgebyr betales for hver sæson. Har et medlem flere hunde på samme hold, betales der 50% for efterfølgende hunde.

Gæstetræning ( ikke medlemmer) betaler pr. træningsgang den til en hver tid, af bestyrelsen, fastsatte dagspris.

Trænere og føl skal betale kontingent, således de er stemmeberettigede på generalforsamlingen. De kan træne på andre hold uden træningsgebyr.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og træningsgebyr, som godkendes af generalforsamlingen.

 

 • 9 Tegningsret
  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder økonomi. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sine aktiver.
  Långivere kan kun gøre krav gældende overfor foreningens aktiver.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at klubben ledes i overensstemmelse med sit formål.

Foreningen forpligtes af formanden samt bestyrelsen. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

 

 • 10 Opløsning
  Dersom generalforsamlingen finder, at klubbens formål er udtømt eller efter tidens forhold, uacceptabel eller bestyrelsen ikke kan realisere de intentioner, som er nedlagt i vedtægternes formålsparagraf, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 3/4 af de fremmødte stemmer, træffe beslutning om klubbens opløsning.

Ved opløsning af klubben, skal klubbens aktiver gå til en anden forening i Guldborgsund kommune.

 

Ændring markeret med fed skrift, er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2023.